Magunkról

Az Egyesület célja
 
Tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni a város építészeti,természeti és kulturális értékeinek védelmében. Tenni akarnak valami módon a város fejlődésének elősegítése érdekében. Az épített és a kulturális örökség megőrzésében, új hagyományok teremtésében, régiek felélesztésében.  Erősítse a lakosság szülőhelyének,otthont adó környezetének szeretetét,fűzze szorosabbra az elszármazottakkal a kapcsolatot. Az egyesület  az önkormányzattal, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködik.  A jövőre nézve együttműködési készségét kinyilvánítja. Céljait a város polgárainak széleskörű bevonásával kívánja megvalósítani.
 
Az előttünk álló 5-10 éves időszakban az alábbiak a kiemelt  céljaink:
 
1./ Önálló székház /iroda,közösségi tér/ megteremtése 
 
2./Önfenntartó állatmenhely létesítése pályázati forrásokból az önkormányzat részéről biztosítandó területen
 
3./A Zsinagóga köztulajdonba történő visszakerülésének megoldása, az épület teljes rekonstrukciója,felújítása.
     Ennek eredményeként többfunkciós kulturális közösségi tér kialakítása, az olyan kiemelkedő civilszervezetek,egyesületek, alapítványok eredményeinek bemutatására melyek jó hírnevet és dicsőséget hoztak városunknak. Tették ezt a kultúra,az oktatás,a művészetek,irodalom,zene,népművészet etc. területén.  
 
4./A Biharugrai Szabó Pál Emlékmúzeum épületének teljes felújítása
 
5./A Berettyószentmártoni városrészen a Puskin utcára tervezett közösségi tér és civilház felépítése. Ennek kivitelezéséhez a tervek rendelkezésre állnak.
 
6./A közösség érdekében végzett önkéntes munkavégzés rendszerének és lehetőségének megszervezése a városban. E tevékenységet jelenleg nem helyi civilszervezet végzi. Területünkön szeretnénk átvenni és folytatni tevékenységüket.
 
E feladatokat mi önként tűztük ki magunk elé a város érdekében. Kérjük támogassanak bennünket !
 
Tevékenységünk a gyakorlatban:
 
 
Tevékenységünk jogi kereteit a az alapszabály rögzíti. Közhasznú szervezetként lettünk bejegyezve. A közhasznúsági fokozatot ez évben törölte a Törvényszék. Azt tudomásul vettük .Részint azért ,mert az előírásoknak, követelményeknek nem feleltünk meg,nem tettünk eleget, másrészt , mert okafogyottá is vált. Az alakulás folyamatában egyik fő célunk az lett volna,hogy a Biharugrai Szabó Pál Emlékmúzeumot működtetésre átvegyük. Nem volt kellő nyilvános információ arról,hogy az állam támogatni fogja vagy sem az intézmény fennmaradását. Helyesebben szán-e költségvetési forrást a működtetésre. Az egyesületnek számosan tagjai az író Szabó Pál leszármazottai közül. A kormány kedvező és helyes döntése az alapvető fenntartás és működés anyagi feltételeit biztosítja. Rövidtávon ez a közhasznúság feltételeinek való megfelelést számunkra szükségtelenné tette. Az önkormányzat feladatátvállaláshoz egyébként elengedhetetlen lett volna. 
 
A munkavégzés terei különböző munkacsoportokban kezdenek testet ölteni. A mindennapi élet alakítja és formálja.
 
a-      fejlődés munkacsoport / a városfejlesztéssel, rendezési tervvel kapcsolatos /
b-      Szabó Pál Irodalmi és Kulturális,Közéleti munkacsoport / az emlékház és az író munkásságának,emlékének ápolója,megőrzője,ismeretterjesztője/
c-       önkéntes állatmentő és állatvédő munkacsoport / a város és környéke területén a kóbor állatok begyűjtése és ideiglenes elhelyezése,örökbeadásra felkészítése a mindennapi önként vállalt feladata, az állatmenhely feltételeinek megteremtése a középtávú feladata, 2013 évben a LEADER programon belül e célra 4,5 millió Forint támogatást nyertünk, aminek a megvalósítása, lehívása folyamatos, évvégéig lezárul/
d-      Szociális és eü. munkacsoport / szervezés alatt, abból a célból,hogy a jelentkező önkénteseket egy Hospice tevékenységet folytató szervezetbe összefogja/
e-      fogyasztóvédelmi munkacsoport / szervezés alatt, mert nagy rá a városban a társadalmi igény/
f-       önkéntes civilmunka csoportja / a köz javára végzett önkéntes közcélú tevékenység szervezésére /
g-      oktató és ismeretterjesztő munkacsoport / szervezés alatt , célja a közösségfejlesztés, a közéleti ismeretek, a társadalom berendezkedéséhez és működéséhez kapcsolódó ismeretek oktatása az ilyen programokra jelentkező állampolgárok részére, a helyben és a környéken működő civilszervezetek tevékenységének és eredményeinek népszerűsitése,közvetítése/
 
A névválasztásról:
 
Kocsis Csaba helyi tollforgató barátom gondolataiból szemezgetve , néhol meg is ismételve , mesélek egy kicsit Kádár Vitézről. A mai napig ismeretes a históriás énekköltészet egyik legnépszerűbb alkotása. Kádár István története. 
 
Kádár István II. Rákóczi György szolgálatában állott, aki,mint katona az ellenséggel vívott egyik ütközetben, Berettyóújfalu határában,csapatának élén 1658-ban elesett. Én a legfontosabbnak azt tartom,hogy a nép is megőrizte emlékezetében évszázadokon keresztül.
 
Kádár Vitéz a magyar történelem egyik hősi, önfeláldozó alakja támadhat fel a feledésből és kerülhet a nemzeti öntudatba. Alakját a korábbi századokban mítoszok és balladák övezték. Indokolt nemes szép szándék, hogy az utókor emlékezetében a vitéz emléke és hősiességének példája tovább élhessen. Kodály Zoltán 1917-ben a vitéz szájhagyomány útján fennmaradt énekes balladájához zongorakíséretet komponált, melyet Bartók Béla és Székelyhidy Ferenc is bemutatott a pódiumon.
 
Mostantól hagyományőrző és fejlesztő egyesületek is őrzik a nevét, remény van arra, hogy újra közelebb az emberekhez ezt a történelmi alakot, akinek emberi követendő példa lehet  a felnövekvő nemzedék számára.
 
Innen hát a névválasztás. Kádár Vitéz nevét választottuk, a legendáét. Őt Vitézzé a nép szeretete és tisztelete emelte az elmúlt századokban.
Powered by Bullraider.com